สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม

divider

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภททุนสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โรค COVID-19 ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกชั้นปี
 • มีความสามารถ หรือมีผลงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทรัพย์สินทางปัญญา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 • มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

ประเภทการสมัคร

 • ประเภทเดี่ยว
 • ประเภทกลุ่ม (ไม่เกิน 2 คน)

จำนวนทุนที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ : จำนวน 1 รางวัล

 • ประเภทเดี่ยว
  • จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1 ปีการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2563 และ 2/2563)
 • ประเภทกลุ่ม
  • จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จำนวน คนละ 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2563)

รางวัลรองชนะเลิศ : จำนวน 3 รางวัล

 • ประเภทเดี่ยว
  • จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2563)
 • ประเภทกลุ่ม
  • จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายครึ่งหนึ่ง จำนวนคนละ 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษา 1/2563)

เงื่อนไขการรับทุน

นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มีภาระต้องดูแลและพัฒนาผลงานของตนตามคำแนะนำของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาของคณะฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ได้รับทุน

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียดกำหนดการ
ส่งเอกสารการสมัครบัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563
สัมภาษณ์รอประกาศ
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

การสมัครขอรับทุน

ผู้สมัครขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารการสมัครได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์

เอกสารการสมัครขอรับทุน

 • ผลงานของนักศึกษา
  • อาจเป็นซอฟต์แวร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โรค COVID-19 ได้ พร้อมคำอธิบายผลงาน เช่น รายงาน หรือคลิปวิดีโอนำเสนอ เป็นต้น โดยผลงานต้องเป็นงานที่นักศึกษาทำขึ้น
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาผลการเรียน (transcript)

** การตั้งชื่อไฟล์เพื่ออัพโหลด : สมัครทุนนวัตกรรม 63_ชื่อทีม _ ชื่อเอกสาร (เช่น ผลงาน/ tramscript/บัตรประชาชาน) **

การคัดเลือก

 • คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ และข้อมูลแวดล้อมจากนวัตกรรมที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมา และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาคณะฯ เห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( คุณประทีป )