ทุนสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม

divider

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภททุนสนับสนุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ ทุกชั้นปีที่
 • มีความสามารถหรือหรือมีผลงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษบ์ หรือทรัพย์สินทางปัญา ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้
  • ได้ยื่นหรือได้รับอนุสนธิบัตร สิทธิบัตร หรือได้รับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาตทางการพัฒนา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  • มีผลงานการพัฒนา นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ ในระดับอาชีพ สามารถใช้งานได้จริง หรือ

  •  มีแนวคิด และข้อเสนอในการจะพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีคุณภาพ ในระดับอาชีพสามารถใช้งานได้จริง หรือ สารถมารถได้รับอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือสามารถได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ

 • มีความประพฤติดี และไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

รายละเอียดทุน

เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ทุนละหนึ่งภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563) จำนวน 5 ทุน ผู้รับทุนจะต้องสร้างนวัตกรรมบริการทางวิชาการตามรายการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารแนบให้แก่คณะ โดยจะได้รับทุนหลังจากที่ผลงานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้แก่งานกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินทุนการศึกษาให้ 

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 • ใบสมัครขอรับทุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีพี่น้องทุกคนตามลำดับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครขอรับทุน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาผลการเรียน
 • รายละเอียดผลงานนวัตกรรม

วิธีการส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. สามารถดาวน์โหลด (ใบสมัครรับทุน
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร
 3. ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมหลักฐานการสมัครผ่านทาง Google Form [คลิกส่งใบสมัครและหลักฐานสมัครออนไลน์]

เงื่อนไขการรับทุน

ผู้รับทุนจะต้องสร้างนวัตกรรมบริการทางวิชาการตามรายการและภายในระยะเวลาที่กำหนดในเอกสารแนบให้แก่คณะ โดยจะได้รับทุนหลังจากที่ผลงานเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบให้แก่งานกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการทำเรื่องเบิกเงินทุนการศึกษาให้

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
ส่งเอกสารการสมัคร บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
สัมภาษณ์ รอประกาศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน รอประกาศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
 
การคัดเลือก
 • คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ และข้อมูลแวดล้อมจากนวัตกรรมที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมา และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาคณะฯ เห็นสมควร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( คุณประทีป )