สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉิน

divider

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

  1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกชั้นปี
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.25
  3. ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉินตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
  4. ลงทะบียนเรียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในแผนการศึกษา
  5. มีความประพฤติดี และไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

  1. จำนวนงินทุนการศึกษาไม่เกิน 30,000 บาทต่อทุนการศึกษา