สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉิน

divider

ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายทางการศึกษาแบบฉุกเฉิน ตามรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน

 • เป็นนักศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีของคณะฯ ทุกชั้นปีที่ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕
 • เป็นนักศึกษาประสบปัญหาค่าเรื่องใช้จ่ายแบบฉุกเฉิน ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด ดังนี้
  • ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
   ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
  • ครอบครัวประสบปัญหาในการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ทำให้ถูกเลิกจ้าง/ลดเงินเดือน หรือ
  • ประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ อาทิเช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเดินทางค่าอุปกรณ์การ
   เรียน เป็นต้น
 • ลงทะเบียนไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแผนการศึกษา
 • มีความประพฤติดี และไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

รายละเอียดทุน

เป็นทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ทุนละหนึ่งภาคการศึกษา

เอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน

 • ใบสมัครขอรับทุน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีพี่น้องทุกคนตามลำดับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครขอรับทุน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 • สำเนาผลการเรียน

วิธีการส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. สามารถดาวน์โหลด (ใบสมัครรับทุน
 2. กรอกรายละเอียดในใบสมัคร
 3. ส่งใบสมัครที่กรอกรายละเอียดแล้ว พร้อมหลักฐานการสมัครผ่านทาง Google Form [คลิกส่งใบสมัครและหลักฐานสมัครออนไลน์]

เงื่อนไขการรับทุน

นักศึกษาต้องได้รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการเพื่อผ่านการคัดเลือก

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
ส่งเอกสารการสมัคร บัดนี้ ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
สัมภาษณ์ รอประกาศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
พิจารณาคัดเลือกผู้รับทุน รอประกาศ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 
การคัดเลือก

 • คณะกรรมการจะพิจารณาตัดสิน โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ์ และข้อมูลแวดล้อมจากนวัตกรรมที่นักศึกษาจัดทำขึ้นมา และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาคณะฯ เห็นสมควร 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • งานกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ( คุณประทีป )