รูปแบบการเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

divider

รูปแบบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์รูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06017443 FUNDAMENTALS OF BUSINESSรศ.ดร.อาริต ธรรมโน
ผศ.ดร.สิงหะ ฉวีสุข
รศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร
Microsoft Team,
Google Meet
( อาจารย์ได้ส่งอีเมลเชิญเข้าเรียนทาง google meet ให้นักศึกษาทางอีเมลสถาบัน 64xxxx@kmitl.ac.th เพื่อ join )
นักศึกษารับเข้า 1/2564
แผน ก2 , ITM 40 แผน ข, DTI2 แผน ข
06017467 INFORMATION AND CYBER SECURITYรศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต
Microsoft TeamDTI1 แผน ข
06017520 DISTRIBUTED SYSTEMS AND TECHNOLOGYผศ.อัครินทร์ คุณกิตติMicrosoft Teamวิชาเลือก ป.โท
ลงเรียนได้ทุกแขนงวิชา
06017444 ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMSรศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุลMicrosoft Team
( EIS2021
team code: f4h9tec )
นักศึกษารับเข้า 1/2564
แผน ก2 , ITM 40 แผน ข, DTI2 แผน ข
06017468 BIG DATA ENGINEERINGดร.ชยานนท์ ทรัพย์อาภาMicrosoft TeamDTI1 แผน ข
06017560 ,06017518COMPUTER NETWORKSผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัตMicrosoft TeamIST แผน ข ,วิชาเลือก ป.โท
ลงเรียนได้ทุกแขนงวิชา
06017464 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENTผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัยMicrosoft TeamITM 39 แผน ข
06017441 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTUREผศ.ดร.นิพนธ์ ปริญญาวุฒิชัยMicrosoft TeamITM 39 แผน ข
06017441 INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTUREรศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์
รศ.ดร.นพพร โชติกกำธร
ผศ.ดร.บุญประเสริฐ สรักษ์นัตนสกุล
Microsoft Teamนักศึกษารับเข้า 1/2564
แผน ก2 , ITM 40 แผน ข, DTI2 แผน ข
06017532 ARTIFICIAL NEURAL NETWORK AND DEEP LEARNINGผศ.ดร.สุภกิจ นุตยะสกุลMicrosoft Team(วิชาเลือก ป.โท) ลงได้ทุกแขนงวิชา
06017533 SELECTED TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1: KNOWLEDGE BASED SYSTEMSผศ.ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์FB Group
Microsoft Team
วิชาเลือก ป.โท
ลงเรียนได้ทุกแขนงวิชา
06017526 ADVANCED DATABASE SYSTEMSรศ.ดร.ศุภมิตร จิตตะยโศธรMicrosoft Team
( ให้นักศึกษา ใช้เมลของสถาบันฯ @kmitl.ac.th Join Team ใน Microsoft Teams ตามที่อาจารย์ประจำวิชาเชิญ )
วิชาเลือก ป.โท
ลงเรียนได้ทุกแขนงวิชา
06017463 INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNCE AND SERVICE MANAGEMENTรศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์Microsoft Team
( ให้นักศึกษา ใช้เมลของสถาบันฯ @kmitl.ac.th Join Team ใน Microsoft Teams ตามที่อาจารย์ประจำวิชาเชิญ )
ITM 39 แผน ข