รูปแบบการเรียนหลักสูตร DSBA

divider

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับหลักสูตร DSBAในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06026100 INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALSรศ.ดร. กิติ์สุชาต พสุภาระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS Teamonlearnkitsuchart@it.kmitl.ac.th
06026104 COMPUTER PROGRAMMINGผศ.ดร. สิริอร วิทยากรGoogle Classroom, MS TeamGoogle classroom (Class code: fazspud) ให้ใช้ email ของคณะ (รหัสนศ.@it.kmitl.ac.th) ในการเข้าใช้งานsirion@it.kmitl.ac.thMS Team code: 0rqb6le ให้ใช้ email ของสถาบัน (รหัสนศ.@kmitl.ac.th) ในการเข้าใช้งาน
90101007 INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICSดร.ณัฐพร ชื่นเจริญGoogle Classroom, MS TeamLine Group:
https://line.me/R/ti/g/u_Pb3j3FI9
nattaporn.ch@kmitl.ac.thGoogle Classroom Code: hp7wjtf ให้ใช้ email ของสถาบัน (รหัสนศ.@kmitl.ac.th) ในการเข้าใช้งาน
90401013 GENERAL BUSINESSรศ.ดร. อาริต ธรรมโนGoogle Classroom, MS Team
arit@it.kmitl.ac.th
อาจารย์ผู้สอนจะส่ง Link การเรียนผ่านทาง E-Mail : @it.kmitl.ac.th

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2สำหรับหลักสูตร DSBAในปีการศึกษา 1/2564

ชื่ออวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06026102 DISCRETE MATHEMATICSผศ.ดร. ภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์Facebook, MS Teamhttp://www.it.kmitl.ac.th/~pattarachai/DiscreteMath/pattarachai@it.kmitl.ac.thMS Teams Code : pcm73dl
FB group
06026103 PROBABILITY AND STATISTICSดร.นนท์ คนึงสุขเกษมFacebook, Google Classroom, MS Team FB group
MS Team
nont@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : yxx4zsh
06026108 MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMSผศ.ดร. กนกวรรณ อัจฉริยะชาญวณิชMS Team https://bit.ly/3yS9LoUkanokwan@it.kmitl.ac.thMS Teams Code : 0880enm

Class name: MIS-DSBA-1/2564
06026109 WEB TECHNOLOGYผศ.ดร. มานพ พันธ์โคกกรวดMS TeamMS Teammanop@it.kmitl.ac.thMS Teams Code :
rsu13tm
06026110 FINANCIAL ACCOUNTINGผศ. ศรีนวล นลินทิพยวงศ์Google Classroom Google Classroomsrinual@it.kmitl.ac.th
06026111 PRACTICAL NoSQL DATABASEผศ.ดร. ธราวิเชษฐ์ ธิติจรูญโรจน์ระบบ Onlearn ของทางคณะ, Facebook, MS TeamFB Grouptaravichet@it.kmitl.ac.thประกาศใน Facebook ของรายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3สำหรับหลักสูตร DSBAในปีการศึกษา 1/2564

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนรูปแบบการสอนช่องทางการสอนติดต่อผู้สอนข้อมูลเพิ่มเติม
06026118 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENTผศ.ดร. บัณฑิต ฐานะโสภณMS Teambundit@it.kmitl.ac.thMS Teams Code :
gnvkg09
06026119 INFORMATION SYSTEM SECURITY AND IT LAWSดร. ประพันธ์ ปวรางกูรระบบ Onlearn ของทางคณะ, MS Team onlearnpraphan@it.kmitl.ac.thEnrolment key: PZZPSKZIH สำหรับ DSBA
นักศึกษาสามารถดูข้อมูลการเรียนการสอนและลิงค์ได้ในระบบ Onlearn
06026120 DATA WAREHOUSINGรศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดชGoogle Classroomworapoj@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : quv7quk
06026121 DATA MINING AND BIG DATA ANALYTICSรศ.ดร. วรพจน์ กรีสุระเดชGoogle Classroomworapoj@it.kmitl.ac.thGoogle Classroom Code : u7xxlg7
06026122 DATA SCIENCE FOR BUSINESSรศ.ดร. ธีรพงศ์ ลีลานุภาพGoogle Classroomteerapong@it.kmitl.ac.th

รายวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4สำหรับหลักสูตร DSBAในปีการศึกษา 1/2563

ชื่อวิชาอาจารย์ผู้สอนเซคทฤษฎีเซคปฏิบัติURL E-learningEnroll