ปริญญาเอก

ภาพรวมหลักสูตร

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราห์เชิงธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อภาษาอังกฤษ  : Doctor of Philosophy Program in Artificial Intelligence for Business Analytics (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Artificial Intelligence for Business Analytics)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Artificial Intelligence for Business Analytics)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ มีจุดมุ่งหมายในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกคุณภาพสูงในด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถใช้ความเชี่ยวชาญของตนในด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างผลงานทางวิชาการที่โดดเด่นและงานระดับมืออาชีพชั้นยอด

จำนวนหน่วยกิต

  • แบบ 1.1 — สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  (48 หน่วยกิต)
  • แบบ 1.2 — สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  (72 หน่วยกิต)

ภาษาที่ใช้

  • หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา

ปริญญาเอก : แบบ 1.1 และแบบ 1.2                แผนการรับสมัคร : 5    คน

วัน-เวลาในการจัดการเรียนการสอน

วันที่-เวลาเปิดสอน : จันทร์ – อาทิตย์ ในเวลาราชการ

ภาคเรียนที่ 1    สิงหาคม – ธันวาคม

ภาคเรียนที่ 2    มกราคม – พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน      มิถุนายน – กรกฎาคม

หมายเหตุ : หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรเต็มเวลา โดยคณะฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับวิจัยให้กับนักศึกษาทุกคนที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีห้องวิจัยของตนเอง ส่วนกรณีที่นักศึกษาที่อาจารย์ที่ปรึกษามีห้องวิจัยของตนเองสามารถดำเนินการวิจัยในห้องอาจารย์ที่ปรึกษาได้ สำหรับหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาต้องรายงานตรงต่ออาจารย์ที่ปรึกษา