ปริญญาโท

โครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษา แขนง NST

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แขนงวิชา เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ NST

โครงสร้างหลักสูตร

แขนงวิชา เทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ เป็นแขนงวิชาที่ เนื้อหามุ่งให้ผู้ศึกษามีความรอบรู้ในด้านต่าง ๆ ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

แผน ข. 38          หน่วยกิต
หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6           หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ 26          หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6           หน่วยกิต

 

แผนการศึกษา แผน ข. 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017851 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

Management Information Systems

3 (3-0-6)
06017852 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

Information Systems Development

3 (3-0-6)
06017860 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

Computer Networks

3 (3-0-6)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017854 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล 

Database Design and Management

3(3-0-6)
06017861 การบริหารออกแบบและจัดการเครือข่าย 

Network Administration, Design and Management

3 (3-0-6)
06017862 การบริหารออกแบบและจัดการระบบ 

System Administration, Design and Management

3 (3-0-6)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017863 ความมั่นคงของเครือข่ายและระบบ 

Network and System Security

3(3-0-6)
06017853 การรู้สารสนเทศและการเขียนรายงานวิชาการ 

Information Literacy and Technical Writing

2 (2-0-4)
06017752 การศึกษาอิสระ 1 

independent study 1

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก 

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 11

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06017864 การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Information Technology Governance and Service Management

3(3-0-6)
06017753 การศึกษาอิสระ 2 

independent study 2

3(0-9-0)
06017xxx วิชาเลือก 

Elective Course

3(3-0-6) หรือ
3 (2-2-5)
รวม 9

 * หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)