ปริญญาโท

รายละเอียดอื่นๆ

divider

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานภาพของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ. 2558 กำหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ข้อกำหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ข้อบังคับสถาบันข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า พ.ศ. 2553 และข้อบังคับสถาบันว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้ากับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2556

โดยมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ  แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และ แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเรียนวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือ

(3) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้


แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือ

(2) ได้รับความเห็นชอบจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สมัครเข้าศึกษาต่อได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตาม ข้อบังคับของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

ระบบการจัดการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

กลุ่มเรียนในเวลาราชการ  :        วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา  09.00 – 16.00 น.
กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ  :      วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 09.00 – 20.00 น.

ภาคการศึกษาที่ 1       เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2       เดือนมกราคม – เดือนเมษายน

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร

นักศึกษาสามารถใช้ระยะเวลาศึกษาให้ครบหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

การลงทะเบียนเรียน

นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 15 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ

การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา

เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

กระบวนการประเมินผล

แผน ก 1 และ ก 2 ประกอบไปด้วย
(1) การรายงานความก้าวหน้าหรือบทความวิชาการในแต่ละภาคการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การประเมินผลกระทำในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
(3) ผลงานวิจัยของนักศึกษาต้องได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ในเอกสารการประชุมวิชาการ หรือวารสารวิชาการหรือวิจัย ที่มีผู้ประเมิน ตามรายชื่อที่คณะฯ อนุมัติ และเป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557 หมวด 15
(4) นักศึกษาต้องผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ซึ่งประเมินผลในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 5 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันฯ

แผน ข ประกอบไปด้วย
(1) การรายงานความก้าวหน้าระหว่างภาคการศึกษา (วิชาการศึกษาอิสระ 1 และการศึกษาอิสระ 2) เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผล และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุง
(2) การสอบปากเปล่า ในวิชาการศึกษาอิสระ 1 เพื่อการเป็นพิจารณาอนุมัติขอบเขต แนวทางการแก้ไขปัญหา และตรวจทานความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา การประเมินผลกระทำในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน
(3) การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย ในวิชาการศึกษาอิสระ 2 ซึ่งประเมินผลในรูปของคณะกรรมการสอบจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
(4) ผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)

การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • นักศึกษาต้องเรียนครบตามจำนวนหน่วยกิตที่กำหนดแต่ละหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4.00 แต้มระดับคะแนน
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่สถาบันกำหนด
  • นักศึกษาจะต้องผ่านเกณฑ์ที่คณะกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ