ปริญญาเอก

โครงสร้างหลักสูตร

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

โครงสร้างหลักสูตร

แบบ 1.1  (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) 60          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 57           หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าวิจัย 3             หน่วยกิต

 

แบบ 1.2  (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี) 75         หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 72          หน่วยกิต
หมวดวิชาค้นคว้าวิจัย 3            หน่วยกิต

 

แบบ 2.1  (ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท) 60          หน่วยกิต
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 48           หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 12            หน่วยกิต