ปริญญาเอก

แผนการศึกษา

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
9(0-27-0)
06018304 การค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก
DOCTORAL RESEARCH
3(0-9-0)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018301 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
DOCTORAL THESIS PLAN 1.1
12(0-36-0)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาตรี

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
06018304 การค้นคว้าวิจัยระดับปริญญาเอก
DOCTORAL RESEARCH
3(0-9-0)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018302 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 1.2
DOCTORAL THESIS PLAN 1.2
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 

แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสำเร็จปริญญาโท

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
6(0-18-0)
060188xx วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6)
060188xx วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
6(0-18-0)
060188xx วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6)
060188xx วิชาเลือก
ELECTIVE COURSE
3(3-0-6)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
9(0-27-0)
รวม 9

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
06018303 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
DOCTORAL THESIS PLAN 2.1
12(0-36-0)
รวม 12

* หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)