ปริญญาเอก

ภาพรวมของหลักสูตร

divider

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Information Technology (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม  (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Information Technology)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : Ph.D. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ในศาสตร์การวิจัยชั้นสูง มีทักษะการค้นคว้าการวิจัย กระบวนการคิด ทักษะการวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบใหม่ ๆ มีความสามารถในการเชื่อมโยงทฤษฎีกับการนำไปปฏิบัติงานจริง มีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ในเชิงกว้างระหว่างงานวิจัยที่ทำกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ

ทั้งนี้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใต้หลักสูตรดังกล่าวจะได้รับการปลูกฝังให้ตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนบทบาทในการเป็นผู้นำในทางวิชาการและวิชาชีพ ที่ต้องมีการพัฒนาตนเองให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมจรรยาบรรณในกลุ่มผู้ร่วมวิชาชีพเดียวกัน

จำนวนหน่วยกิต

แบบ 1.1  – สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 60 หน่วยกิต
แบบ 1.2 – สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี 75 หน่วยกิต
แบบ 2 – สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท 60 หน่วยกิต

หมายเหตุ
   แบบ 1  เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ไม่มีการเรียนรายวิชา หรืออาจมีการเรียนรายวิชาก็ได้แต่ไม่นับหน่วยกิต
   แบบ 2  เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีการเรียนรายวิชา

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษ

แผนการรับนักศึกษา

ปริญญาเอก กลุ่มเรียน ประเภทนักศึกษา แผนการรับ
ปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ในเวลาราชการ นักศึกษาสามัญ 5 คน
ในเวลาราชการ นักศึกษาทดลองเรียน  5 คน

หมายเหตุ จำนวนการรับสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีการศึกษา