ไอทีลาดกระบังเปิดอบรมหลักสูตร CCNA สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่น 14

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  เปิดอบรม  “หลักสูตร  CCNA  สำหรับผู้สอนในโครงการเครือข่ายสถาบันการศึกษาของซิสโก้ รุ่นที่ 14” (The  14th  CCNA for Instructor of Cisco Networking Academy Program) จัดให้สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีหน้าที่ฝึกอบรมในสังกัดหน่วยงานสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเป็นสาชิกของโครงการ CNAP

หลักสูตรอบรม แบ่งเป็น  3  หลักสูตรย่อย ดังนี้

  1. หลักสูตร CCNA 1-2
  2. หลักสูตร CCNA 3-4 or  Fast  Track
  3. หลักสูตร CCNA Security

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดและทำการสมัครได้ที่ :

http://www.it.kmitl.ac.th/acad-services/cnap   หรือสอบถามเพิ่มเติม

โทร.  0 2723 4927   และ  08 9699 7880
แฟกซ์:  0 2723 4910  (ในวันและเวราชการ)  อีเมล: nutcharee@it.kmitl.ac.th