ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 2

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม   คลิกที่นี่

หมายเหตุ  

1. ลงทะเบียนและพิธีเปิด เวลา 08.30 – 09.00 น.   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้อง 207 ชั้น 2

2. ตารางการอบรม (แจ้งให้ทราบทาง E-mail  ของผู้อบรม)

3. ผู้เข้าอบรมจะต้อง Download และเตรียมเอกสารอบรมมาด้วยตนเองให้เรียบร้อย (เว็บไซด์  Download  แจ้งทาง E-mail ของผู้อบรม)

4. การแต่งกาย  :  ควรแต่งกายแบบสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแบบแตะ