ข่าววารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง

divider

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง”

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ

เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง”

·    วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง  (KMITL Journal of Information Technology)

       บทความวิชาการ มีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง” ฉบับที่ 2 และ 3


วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง  (KMITL Journal of Information Technology)

บทความวิชาการมีบทบาทสำคัญในฐานะที่เป็นรูปแบบอันเป็นสากลในการเผยแพร่ความรู้ ความคิด และพัฒนาการที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ในแง่มุมต่าง ๆ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จึงได้จัดทำ “วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการผลิตและเผยแพร่บทความวิชาการ  โดยมีกำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ 

–          บทความปริทัศน์ (Review Article) ทั้งในรูปแบบของการเรียบเรียงผลงานวิจัยที่ผ่านมา และการเรียบเรียงสรุปความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านใดด้านหนึ่ง หรือ บทความแนะนำองค์ความรู้ในสาขาการวิจัยที่น่าสนใจ (Tutorial Article)

–          บทความวิชาการ  (Academic Article)  ที่ให้ความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือประชาชนทั่วไป

–          บทความวิจัย  (Research Article)  ด้านนวัตกรรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 

การเตรียมต้นฉบับ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า กระดาษ B5  โดยดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับ (Template) และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://journal.it.kmitl.ac.th

–          บทความภาษาไทยใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 13จุด

–          บทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร  Ubuntu Light  ขนาด 8.5 จุด 

คุณภาพของวารสาร

–          ทุกบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการตรวจสอบเชิงวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

–          เป็นวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระบวนการพิจารณา

ทราบผลการพิจารณาภายใน 2 เดือน

1.       ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

2.       ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

กำหนดการส่งต้นฉบับ

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2555   กำหนดส่งภายในวันที่  31 ตุลาคม  2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556  กำหนดส่งภายในวันที่  31 มกราคม  2556

วิธีการส่งต้นฉบับ

–          โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  http://journal.it.kmitl.ac.th

–          หรือ E-mail: journal@it.kmitl.ac.th โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์

–          หรือ ส่งต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ไปยัง

           กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

           เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทรศัพท์  0 2723 4944 หรือ 0 2723 4925   โทรสาร  0 2723 4910