ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งอาจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา)

ขยายเวลาเปิดรับสมัคร – 31 พฤษภาคม 2565 (ภายในเวลา 16.30 น.)

คุณสมบัติ: เพศชาย/หญิง ทุกสัญชาติ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1) คุณวุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) มีความรู้ความสามารถ และหรือมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับตำแหน่ง (1)

 • ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)
  • งานประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์ด้านต่างๆ เช่น traffic management, digital forensics, fin-tech, healthcare, social sensing, AI in games, etc.
  • งานเฉพาะทางด้านปัญญาประดิษฐ์  เช่น machine vision, natural language processing, chatbot, IoT-AI, robotics, etc.
 • การเรียนรู้ด้วยเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
 • การพัฒนาระบบตัวแทนอัจฉริยะ (Intelligent agents systems) ระบบให้คำแนะนำ (Recommendation systems) การประมวลผลสารสนเทศจากสื่อสังคมออนไลน์ (Online social media information processing)
 • การประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud computing) การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการ Micro services (Micro services software development)

สำหรับตำแหน่ง (2)

 • การพัฒนา Game, Computer Graphic หรือ Animation
 • การใช้ Game Engine เช่น Unreal Engine หรือ Unity
 • การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
 • การพัฒนา Digital Media, Interactive Media
 • การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Maya, 3D Studio Max, ZBrush, Substance Designer/Painter, Illustrator
 • ประสบการณ์ด้านการสอนหรือฝึกอบรม
 • ความสามารถด้านการทำวิจัยทางวิชาการ
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

สอบถามข้อมูล โทร. 02 329 8000 ต่อ 3272