เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนของคณะฯ

หน่วยทะเบียนและประเมินผล งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่นั่งสอบและผังสอบข้อเขียน เป็นวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (เวลาประมาณ 14.00 น.)