เปิดรับ นศ.ใหม่ ป.โท 1/2562 โครงการแววนวัตกร [4+1]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ในโครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science: IS) แผน ก.1

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 21 เมษายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/admission/adv-bach-entrance/
สมัครระบบออนไลน์: http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/
สอบถามข้อมูลโทร. 0 2723 4936-40