รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท -เอก 1/2560 (เพิ่มเติม)

***รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท -เอก 

ประจำภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี  ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจและบุคลากรทางการศึกษา 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ปริญญาเอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่             

   1. นักศึกษาสามัญ                   

   2. นักศึกษาทดลองเรียน              

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 4 แขนงวิชา ได้แก่

     แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 1

     แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (IS)  กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผน ก 2

     แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (IST)  กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข  

     แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (NST)  กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ แผน ข       

     แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM) กลุ่มเรียนนอกเวลาราชการ   แผน ก1 , แผน ก2  และแผน ข     

***เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กรกฎาคม 2560

รายละเอียด คลิกที่นี่ หรือ http://www.it.kmitl.ac.th/admissions/postgrad/apply

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อ สมัครได้ที่ http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/