โชว์โปรเจคเด็กไอทีลาดกระบัง ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมงาน “Fresh ShineRising Project” นิทรรศการแสดงผลงาน Senior project showcase ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาไอทีลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

ชื่อโครงงานภาษาไทย
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 2. การวิเคราะห์มัลแวร์เรียกค่าไถ่และการลดผลกระทบ
 3. กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ได้ความเหมาะสมที่สุดในเครือข่ายที่มีความทนทานต่อความหน่วงสูง
 4. การเปรียบเทียบเครื่องมือโอเพนซอร์สในการทำเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษาข้อมูลการซื้อสินค้าจากร้านต้าเฟิง
 5. ระบบบริการส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสังเคราะห์ชื่อและประเภทสินค้าจากเว็บไซต์วิจารณ์สินค้า
 6. การรู้จำข้อความจากฉากธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 7. การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อแปลงเป็นเสียงพูด
 8. การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของโปรโตคอลสำหรับการค้นหาเส้นทางในเครือข่ายที่มีพลังงานต่ำและมีอัตราการสูญหายของข้อมูลสูงในการใช้งานภายในอาคาร
 9. การค้นหาเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
 10. การศึกษาการตรวจจับใบหน้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องในวิดีโอที่มีความซับซ้อนสูง
 11. การพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมการขับรถโดยแบบจำลองการขับรถ
 12. ระบบควบคุมการทำงานร่วมกันโดยใช้ท่าทางของมือ
 13. การตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติของผู้ป่วย
 14. ระบบจำลองขั้นตอนการทำอาหาร
 15. พัฒนาเกม 3 มิติ มุมมองบุคคลที่หนี่ง ด้วยโปรแกรมอันเรียลเอนจิ้น 4
 16. ระบบจำลองลักษณะภูมิประเทศแบบโต้ตอบได้โดยใช้กระบะทราย เพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์
 17. การควบคุมคอมพิวเตอร์อนิเมชั่นโดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
 18. เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลรวมสมุนไพรไทยเพื่อการศึกษาและสืบค้นสำหรับบุคคลทั่วไป
 19. ระบบจำลองการปั่นจักรยานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
 20. การทดลองเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปรนิคในน้ำนิ่ง
 21. โปรแกรมซุ้มถ่ายภาพที่มีแสงเงาเหมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความจริงตกแต่ง
 22. ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์
 23. ระบบแจ้งเตือนเกมส์ลดราคา
 24. ระบบวิเคราะห์และควบคุมออกซิเจนละลายในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลานิล
 25. รถเข็นสินค้่าสำหรับตรวจสอบและคำนวณราคา
 26. อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับจักรยาน
 27. ระบบดูแลต้นไม้ผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่นสำหรับไม้กระถาง
 28. ระบบปรับแต่งช่วงความถี่เสียงแบบไร้สายโดยใช้ Aida DSP
 29. ระบบการให้บริการ Internet of Things โดย MQTT Protocol
 30. ระบบวิเคราะห์การใช้งานและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ
 31. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
 32. ปัจจัยที่ส่งผลให้การทำธุรกรรมบนอุปกรณ์พกพาประสบผลสำเร็จ:กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี 
 33. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 34. การตรวจจับคนเข้าและออกโดยการเฝ้าติดตาม
 35. ระบบแผนที่นำทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเออาร์
 36. การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
 37. กลไกเกตเวย์สำหรับการเชื่อมต่อเครื่อข่ายเฉพาะกิจสมาร์ทโฟนกับอินเตอร์เน็ต
 38. ระบบฝึกฝนการผันวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยเทคนิคการรู้จำเสียง
 39. แอพพลิเคชันตรวจสอบส่วนประกอบอาหารบนฉลากภาษาญี่ปุ่นด้วยเทคนิคการรู้จำภาพ
 40. เว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนสื่อการสอนเล่นหมากรุกสากล ไทย จีน
 41. ระบบป้อนข้อมูลภาษาไทยด้วยตัวอักษรโรมัน
 42. โคออพคิท – โปรแกรมเครื่องมือช่วยจัดการโครงงานและติดตามความคืบหน้าสำหรับโครงการสหกิจศึกษา: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
 43. วิ่งไหนดี: แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนและฝึกซ้อมการวิ่งมาราธอน
 44. แอปพลิเคชันส่งประกาศแบบเสียงไปเป็นข้อความตัวหนังสือตามสถานที่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
 45. การพัฒนาระบบกระดาษแชร์ข้อมูลสรุปโดยราบแบบกึ่งอัตโนมัติ
 46. โมเม้นท์สตอรี่:แอปพลิเคชั่นสมุดรูปอวยพรดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับงานพิเศษ
 47. การจัดการห้องเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 48. ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา
 49. เว็บไซต์เพื่อจัดการแหล่งเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ
 50. ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
 51. คลังข้อมูลสำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบอาปาเช่ฮาดูป