ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ART X TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Art X Technology: Interdisciplinary research practice in Tsinghua University”  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง M04 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สำหรับการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Associate ProfessorHaipeng Mi จาก Tsinghua University, Beijing, China เป็นวิทยากร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่: คุณนุชรี โทร. 0 27237425-7 Email: nucharee@it.kmitl.ac.thหรือลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน