ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนฯ ระดับบัณฑิต (โท-เอก) 1/2563

📢 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ในระดับบัณฑิต (โท-เอก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4936