ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุนระดับบัณฑิต 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการรับทุนอุดหนุนการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สอบถามโทร. 0 2723 4936