📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัคร TCAS 63 รอบ 4 (Admission)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 TCAS 63 รอบที่ 4 (Admission)

2 หลักสูตร
1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) รับจำนวน 15 คน
2) ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Data Science and Business Analytics : DSBA) รับจำนวน 6 คน

**ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากสถานการณ์เชื้อ COVID -19 ระบาด**

📍 เปิดรับสมัคร 7 – 20 พฤษภาคม 2563

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2723 4939