📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House TCAS 63 รอบ 2 (โควตา) ของคณะไอทีลาดกระบัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ Clearing House – TCAS 63 รอบ 2 (โควตา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2723 4937
อีเมล rattana@it.kmitl.ac.th