📢 คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อ ป.โท ในโครงการแววนวัตกร (4+1)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดโอกาสให้นักศึกษาปริญญตรีทุกคณะในรั้ว สจล. สมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มเรียนในเวลาราชการ แผนทำวิจัย (ก 1) ในโครงการแววนวัตกร ประจำปีการศึกษา 2563

📍 พิเศษ!!!… ผู้สมัครสามารถยื่นขอทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

เปิดรับสมัครบัดนี้ – 12 มิถุนายน 2563

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 089 699 7880