คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับ ป.เอก (อินเตอร์) 1/2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 1/2563

📍 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -12 มิ.ย 2563

สอบถามข้อมูล โทร. 0 27234937