ประกาศ Clearing House TCAS รอบ 1 [Portfolio] คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
– สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA)

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) Business Information Technology (International Program)