ประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 : Portfolio คณะไอทีลาดกระบัง ปีการศึกษา 2563

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ ในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563