ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุน ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ใน ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ