ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา และโครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบ 2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ โครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อโครงการแววนวัตกร