รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันสายวิชาการ

ตำแหน่ง  อาจารย์  จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 2. จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. หากมีความรู้ความสามารถ และ/หรือ มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ธุรกิจดิจิตัล (Digital Business) เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (Finance Technology) เทคโนโลยีทางการตลาด (Marketing Technology) กระบวนการนำเทคโนโลยีทางดิจิตัลมาปรับใช้กับธุรกิจ (Digital Transformation)
  • การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย  แอนิเมชัน  เกมส์คอมพิวเตอร์
  • การออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience Design) หรือ ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface Design)
  • วิทยาการข้อมูล (Data Science) การวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics)
  • การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ วิศกรรมซอฟต์แวร์
 4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด [คลิกดูรายละเอียด]

ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง (ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ)
 2. สมัครทางไปรษณีย์ (ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2562 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นวันสิ้นสุดการรับสมัคร)
 3. สมัครทางอีเมล (ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กรกฎาคม 2562)

[ดาวน์โหลดใบสมัคร]
[คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม]

สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2723 4921-2