เปิดรับรอบ 2 ป.โท โครงการแววนวัตกร [4+1] 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ในโครงการแววนวัตกร ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

ในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science: IS) แผน ก.1

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
สมัครระบบออนไลน์
สอบถามข้อมูลโทร. 0 2723 4936-40