คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ โท-เอก 1/2562 [รอบที่ 2]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 2

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 7 มิถุนายน 2562

ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปิดรับ 4 แขนงวิชา

  • แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

สมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติม