คณะไอทีลาดกระบัง เปิดรับนศ.ใหม่ โท-เอก 1/2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ระดับปริญญาเอก (นานาชาติ)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

  • แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ (Information Science: IS)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ (Information System Technologies: IST)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and Systems Technology: NST)
  • แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (Information Technology and Management: ITM)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับ 4 แขนงวิชา


เปิดรับสมัคร 2 รอบ

รอบแรก: บัดนี้ – 21 เมษายน 2562

รองสอง: 22 เมษายน – 7 มิถุนายน 2562


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.it.kmitl.ac.th/th/admission/master-doctor-entrance/

สมัครระบบออนไลน์http://www.reg.kmitl.ac.th/graduate/

สอบถามข้อมูลโทร. 0 2723 4936-40