โครงการอบรม “การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยจาวาเบื้องต้น” Introduction to ET Robot Programming With Java รุ่น 3

หลักการ

ในปัจจุบัน  เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับความสนใจในหมู่เยาวชนในประเทศเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งสังเกตุได้จากกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น  ทั้งในรูปแบบของการแข่งขันและการฝึกอบรม  ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์ดังกล่าวข้างต้นเป็นพื้นฐาน  ดังนั้น  โครงการนี้จัดทาขึ้น  เพื่อเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ของหุ่นยนต์ในเบื้องต้น  โดยใช้เทคโนโลยีฝังตัวสาเร็จรูปร่วมกับการโปรแกรมด้วยภาษาจาวา  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝังตัวสำเร็จรูป (หรือหุ่นยนต์อีที)  พื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา  และการประยุกต์ภาษาจาวาในการโปรแกรมเพื่อควบคุมเซ็นเซอร์และแอคทูเอเตอร์ของหุ่นยนต์ให้สามารถดาเนินการตามภารกิจที่กาหนดได้  โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพิ่มขึ้นสามารถนาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการศึกษาระดับสูงขึ้น  หรือสามารถนาไปพัฒนาหุ่นยนต์สาเร็จรูปให้ใช้งานได้จริงหรือเทียบเท่าหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะชั้นสูงได้  รวมทั้งนาความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีระดับชาติหรือระดับนานาชาติได้ต่อไปในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

ประกอบด้วยภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ  เนื้อหาดังนี้

  • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น
  • โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที
  • การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา
วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 และ 6  (กำลังศึกษาอยู่ปัจจุบัน)

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในวันที่  4 – 5 และ11 สิงหาคม  2561  (เสาร์และอาทิตย์) จำนวน  3  วัน   ตั้งแต่เวลา   09.00 – 16.00 น.  ณ  อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สจล.

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 25  กรกฎาคม 2561

จำนวนรับสมัคร

30 คน

ค่าลงทะเบียน

ฟรี !!   ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ดูที่เงือนไขการสมัคร)

ตารางการอบรม
วันที่ เวลา รายการ  (ภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติ)
วันที่ 1   08.30 – 09.00 น.

09.00 – 16.00 น.

ลงทะเบียน

การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวาเบื้องต้น

วันที่ 2   09.00 – 16.00 น โครงสร้างองค์ประกอบและการจัดสร้างหุ่นยนต์อีที
วันที่ 3   09.00 – 16.00 น การโปรแกรมหุ่นยนต์อีทีด้วยภาษาจาวา
เงื่อนไขการสมัคร !!!     *** สมัคร-พร้อมโอนค่ามัดจำก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน***
1. ผู้สมัครต้องส่งหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์อิเลคทรอนิกส์ เช่น  สำเนาบัตร น.ร. หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่ากำลังศึกษาในระดับชั้น ม.5 หรือ ม.6 ของโรงเรียนปัจจุบัน เป็นต้น  โดย Upload ในแบบฟอร์มการสมัครผ่านระบบออนไลน์
2. หลังจากสมัครอบรมแล้ว ผู้สมัครต้องจ่ายเงินค่ามัดจำ จำนวน 500 บาท เพื่อสงวนสิทธิ์ในการยืนยันเข้าอบรม โดยทางคณะจะคืนเงินค่ามัดจำให้เมื่อได้เข้าอบรมครบทั้ง 3 วัน โดย
       2.1 โอนเงินค่ามัดจำ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร เลขที่บัญชี 088-2-59832-6 ชื่อบัญชี “โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. กระทำการแทนโดยนายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี”
ภายในวันที่  25 กรกฏาคม  2561
       2.2. Upload หลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ โดยระบุชื่อ-สุกล ให้เรียบร้อย
**คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจำสิทธิ์ให้ หากผู้สมัครที่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการอบรม ไม่เข้ารับการอบรมตามที่กำหนด**
วิธีสมัคร

1.  สมัครผ่านระบบออนไลน์              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม จำนวน 34 คน        

2.  Upload หลักฐานการโอนเงินค่ามัดจำ จำนวน 500 บาท  คลิ๊ก  

3.  ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและสถานะการโอนเงินค่ามัดจำ   

 

คณะฯจะแจ้งรายชื่อผู้ได้เข้ารับการอบรม ทางเว็บไซต์ของคณะให้ทราบต่อไป  (หากมีความจำเป็นสุดวิสัยที่ต้องยกเลิก โปรดแจ้งล่วงหน้าก่อนปิดรับสมัคร 3 วันทำการ)

คุณนุชรี  โทร.  0 2723 4927   มือถือ   08 9699 7880

แฟกซ์   0 2723 4910  ในวันและเวลาราชการ

E-mail:    nutcharee@it.kmitl.ac.th