โครงการอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณสำหรับครูผู้สอน” รุ่นที่ 2

หลักการ

ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษา ที่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มาช่วยพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการเรียนรู้ของคนในชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ เพื่อก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 กอปรกับแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ได้เพิ่มสาระด้านเทคโนโลยี (สาระที่ 4) มาตรฐาน ว 4.2 วิทยาการคำนวณ ที่มุ่งเน้นความเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรมเข้าไปในหลักสูตรด้วย ทำให้ต้องอาศัยบุคลากรด้านการศึกษา ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมากยิ่งขึ้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นหน่วยงานแรกที่กำหนดให้มีการทดสอบทักษะการคิดเชิงคำนวณสำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของคณะ และเคยจัดอบรมทักษะการคิดเชิงคำนวณให้กับบุคลากรทางการศึกษามาก่อน ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบิติการการคิดเชิงคำนวณให้กับคุณครูในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะการใช้เครื่องมือด้านการคิดเชิงคำนวณ สำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการสอน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางฯ ของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมในอนาคต

เนื้อหาการอบรม

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 30 ชั่วโมง ประกอบด้วย

1)  การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)      

– แนะนำการคิดเชิงคำนวณ
– พื้นฐานการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี (Algorithm)
– การวาดผังงาน (Flow chart)
– การใช้งานโปรแกรม Scratch
– การแก้โจทย์ปัญหาการคิดเชิงคำนวณด้วยโปรแกรม Scratch

2)   การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาไพทอน (Python)

– แนะนาภาษาไพทอน (Python)
– ชนิดข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปร และเอ็กซ์เพรสชั่น (Data Types, Variables and Expressions)
– การทำงานแบบมีทางเลือก (Selection)
– การทำงานแบบวนซ้า (Repetition)
– การประมวลผลสตริงและลิสต์ (String and List Processing)
– การค้นหาและการจัดเรียง (Searching and Sorting)

3)  การพัฒนาโครงงาน

– การกำหนดปัญหา และขอบเขตของปัญหา
– การวางแผนและออกแบบโครงงาน
– การดำเนินงาน
– การสรุปผลและนำเสนอผลงาน
4)  เวิร์คชอร์ป (Workshop)
– การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการพัฒนาโครงงาน
วิทยากร
 • คณาจารย์ประจำของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ครูระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศไทย
ระยะเวลาและสถานที่อบรม

จัดอบรมระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม  2562  โดยมีระยะเวลาในการอบรมรวมทั้งสิ้น 5 วันๆ ละ 6 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง ในวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 9.00 – 16.00 น.   ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ –  28  กุมภาพันธ์  2562       (จำนวน 30  คน)

         

ค่าลงทะเบียนอบรม
 • อัตราท่านละ  3,500 บาท   (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

  หมายเหตุ : 

–  ผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนการอบรมแล้ว แต่ต้องการยกเลิกการอบรมจะต้องแจ้งยกเลิกภายในวันที่  28 กุมภาพันธ์   2562  โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

– ผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นข้าราชการและได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลังได้ และเข้าอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา

วิธีการสมัครและชำระเงิน
 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์  ปิดรับสมัคร เนื่องจากรับเต็มจำนวนแล้ว
 2. Download “แบบเสนอรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมอบรม” พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  ส่งทาง E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th หรือ โทรสาร 0 2723 4910  (คุณนุชรี)
 3. โอนเงินค่าลงทะเบียน  เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯ เจ้าคุณทหาร   เลขที่ บัญชี  088-2-59832-6  ชื่อบัญชี   “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.กระทำการแทนโดย นายนพพร โชติกกำธรและนางสาวพิจิตรา สุวรรณศรี”
 4. ส่งหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี
 5. หรือ Upload หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อ-สุกล ให้เรียบร้อย คลิกที่นี่
 6. โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ อีกครั้งหลังโอนเงิน และ ส่งหลักฐานแล้ว

***  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ***

หมายเหตุ
 • ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927  หรือ มือถือ: 08 9699 7880

แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th