ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนฯ และโครงการแววนวัตกร 1/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ทุนอุดหนุนการศึกษา และโครงการแววนวัตกร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

สอบถามข้อมูล โทร. 086 904 1119 และ 080 172 5221