หลักสูตร Element of Artificial Intelligence

divider

หลักการ

Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ข้อมูลในโซเซียลมีเดียของแต่ละบุคคลถูกเก็บและใช้ในการแนะนำสินค้า เทคโนโลยีรถไร้คนขับที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการขนส่งในอนาคตไม่ไกลนัก อาจกล่าวได้ว่า ปัญญาประดิษฐ์เริ่มถูกใช้งานอย่างจริงจังในแทบทุกด้าน เช่น ในด้านการค้าขาย ได้แก่ การทำนายพฤติกรรมลูกค้าเพื่อสร้างโปรโมชั่น ด้านการเงิน ได้แก่ การตัดสินใจให้สินเชื่อแก่ผู้ขอกู้รายย่อย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยคัดกรองและวินิจฉัยโรค ด้านการรักษาความปลอดภัย ได้แก่ การรู้จำลายมือ ใบหน้า และไบโอแมทริกซ์ในการระบุตัวตน รวมไปถึงด้านการบริการและการบันเทิง ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์สนทนาโต้ตอบกับลูกค้าอย่างเป็นธรรมชาติ การสร้างภาพกราฟฟิกเสมือนจริงในภาพยนตร์ การสร้างตัวตนอวาตาร ในเกมแบบวีอาร์ที่ให้ประสบการณ์เสมือนจริง

ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันได้เข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรและการเรียนรู้เชิงลึก ซึ่งเป็นศาสตร์ที่อิงกับการคำนวณ ตรงข้ามกับปัญญาประดิษฐ์ยุคดั้งเดิมที่อิงกับการใช้เหตุผลแบบมนุษย์ สำหรับบุคคลทั่วไป ปัญญาประดิษฐ์จึงเป็นความลึกลับและงุนงง อย่างไรก็ตาม บุคคลทั่วไปควรและอาจจะจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์ ในระดับที่สามารถวินิจฉัยได้ว่า งานประเภทใดที่ปัญญาประดิษฐ์สามารถทำได้ดี ภายใต้เงื่อนไขใด และคำกล่าวอ้างต่างๆ เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์มีความน่าเชื่อถือเพียงใด ไปจนถึงสามารถวินิจฉัยว่า จะนำปัญญาประดิษฐ์ไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานปัจจุบันกระบวนการใดได้บ้าง  ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดพัฒนาทักษะของผู้เข้ารับการอบรมในอนาคต

เนื้อหา ประกอบด้วย

เนื้อหาการอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฏีและปฏิบัติ รวม 45 ชั่วโมง ประกอบด้วย

หัวข้อที่เนื้อหาชั่วโมงLearning Outcome
1AI definition and related fields
Philosophy of AI
Problem representation
Problem and Solution space
8ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์
2Solving problems with AI Search algorithms
Search and Games
8ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบและวิธีการต่างๆ ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์
3Probability
Bayes rule
Naïve Bayes classification
8ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์
4Machine Learning
Nearest neighbor classifier
Regression
8ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น เพื่อใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์
5Neural Network
Gradient descent algorithm
Advanced neural network techniques (CNN)
8ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการทำงานของโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อใช้ในงานด้านปัญญาประดิษฐ์
6Predicting the future
The society and environmental impacts of AI
8ผู้เข้าอบรมเข้าใจผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อสังคมและวิถีชีวิต

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • บุคคลทั่วไป
  • นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
  • จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ในทุกวันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เรียน 15 สัปดาห์ เริ่ม  6 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2565
(เรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ วิชาโท หรือ ปริญญาโท)
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครถึง 31 กรกฎาคม 2565
**สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อน

รับจำนวน 15  คน

อัตราค่าลงทะเบียน 13,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ!!!

โปรโมชั่นรายละเอียดเงื่อนไข
EARLY BIRDลดทุกคอร์สเหลือเพียง คอร์สละ 9,900 บาทผู้สมัครต้องชำระค่าลงทะเบียน
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านระบบออนไลน์  คลิกที่นี่
  • หลังสมัคร โอนเงินค่าลงทะเบียน เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง เลขที่ บัญชี 693-0-31634-2 ชื่อบัญชี “ โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.”
  • ให้ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียน ทาง e-mail ถึง คุณ นุชรี

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน

**  การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว **
*** สมัครและชำระค่าลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิ์ก่อนโดยเรียงตามลำดับ ***

หมายเหตุ
– ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมด จึงจะได้รับใบรับรองผ่านการอบรม (Certificate of Course Attendance)
– ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบราชการได้

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 หรือ มือถือ: 08 9699 7880
แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ
E-mail:  nutcharee@it.kmitl.ac.th