ข่าวอื่นๆ

divider

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างรายเดือนด้วยเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
     
  2. ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท หรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ตั้งแต่บัดนี้ -วันที่ 11 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามเพิ่มเติม: คุณวิภาดา / คุณรุ่งทิวา โทร. 0 2723 4221-2

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์

ตามที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันเงินงบประมาณ ตำแหน่งอาจารย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก รายละเอียดตามประกาศที่แนบมา

SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2

น้องๆ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ที่สอบวิชา SPECIAL TOPICS IN INFORMATION TECHNOLOGY 1 : DIGITAL ELECTRONIC DESIGN กลุ่ม 2 ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ และ อ. อนันตพัฒน์ อนันตชัย ผู้สอน สอบวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30-12.30 น. นะค่ะ *** อย่าลืมมาสอบนะค่ะ ^^

56070014 นายจาตุรนต์ พรลาภวิวัฒน์ยิ่ง
56070021 นายเจตน์ มนาปี
56070032 นายณฐนนท์ ยอดน้ำคำ
56070033 นายณพวิทย์ ฉัตรเกศแก้ว
56070036 นายณัฐกิตติ์ วัชรเธียรสกุล
56070040 นายณัฐพงษ์ กิตติชัยวัฒนกุล
56070050 นายทรงวุฒิ อมรอนุกูล
56070059 นายธนัท ศรีสุขะโต
56070093 นายพิชญะ เวชสิทธิ์
56070099 นายภัทรพงศ์ เฉลิมพัฒนาพงศ์
56070109 นายเมธี มาราบานาน
56070125 นายศรศักดิ์ หงษ์เทียบ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสารสนเทศ (Information Systems/MIS) วิทยาการคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก !!!

ประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558

งานบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอแจ้งประกาศตารางสอนรายวิชาสำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2/2558 แขนงวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (ITM รุ่นที่31) **โดยนักศึกษาใหม่จะเริ่มเรียนวันแรกในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559

Click เพื่อดูรายละเอียด

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดสร้างโมเดลสามมิติ เพื่อพัฒนาสื่อประสมและเกม จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
๑.ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา รายการชุดสร้างโมเดลสามมิติ เพื่อพัฒนาสื่อประสมและเกม
จานวน ๑ ระบบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ .
เป็นเงิน ๒,๐๖๘,๘๔๕.๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) – บาท
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
    ๔.๑ บริษัท อูม่าเทรดดิ้ง จากัด
    ๔.๒ บริษัท เดค มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จากัด .
    ๔.๓ .
๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ ดร.ณฐพล พันธุวงศ์
๕.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นพพร โชติกกาธร
๕.๓ นางสุภา พิมพ์สวัสดิ์

ประกาศสอบภาษาอังกฤษปีการศึกษา 2557

ประกาศจัดสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2557      

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่ยังไม่ได้สอบ หรือสอบไม่ผ่าน ต้องสอบทุกคน

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่ต้องการสอบ สามารถสอบได้

นักศึกษาสามารถลงชื่อเพื่อยื่นความจำนงสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่งานบริการการศึกษา ตั้งแต่วันนี้ – วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558

โดยจะสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารเทคโนโลสารสนเทศ

แจ้งตัดกระแสไฟฟ้า

      งานอาคารสถานที่ จะดำเนินการบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้เมนไฟฟ้าใหญ่ และแผ่งวงจรไฟฟ้าย่อยทั้งอาคาร ประจำประจำปีงบประมาณ 2557  ในวันอาทิตย์ที่ 3สิงหาคม 2557ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00น.

จึงเรื่องมาเพื่อแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศแจ้งปิดทำการ และปิดอาคารคณะเทคโนโยีสารสนเทศ

ประกาศแจ้งการปิดทำการ และปิดอาคารคณะ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้า-ออกอาคาร ในระหว่างวันจันทร์ที่ เมษายน 2557 ถึงพฤหัสบดีวันที่ 10 เมษายน 2557  เนื่องจากคณะจัดทัศนศึกษา และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557