ข่าวกิจกรรมคณะ

divider

โชว์โปรเจคเด็กไอทีลาดกระบัง ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญร่วมงาน “Fresh ShineRising Project” นิทรรศการแสดงผลงาน Senior project showcase ครั้งที่ 4 ของนักศึกษาไอทีลาดกระบัง ชั้นปีที่ 4 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 16.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 

ชื่อโครงงานภาษาไทย
 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจของผู้ใช้บริการร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก
 2. การวิเคราะห์มัลแวร์เรียกค่าไถ่และการลดผลกระทบ
 3. กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของข้อความเพื่อให้ได้ความเหมาะสมที่สุดในเครือข่ายที่มีความทนทานต่อความหน่วงสูง
 4. การเปรียบเทียบเครื่องมือโอเพนซอร์สในการทำเหมืองข้อมูล: กรณีศึกษาข้อมูลการซื้อสินค้าจากร้านต้าเฟิง
 5. ระบบบริการส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์เพื่อสังเคราะห์ชื่อและประเภทสินค้าจากเว็บไซต์วิจารณ์สินค้า
 6. การรู้จำข้อความจากฉากธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 7. การตรวจจับและรู้จำข้อความเพื่อแปลงเป็นเสียงพูด
 8. การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของโปรโตคอลสำหรับการค้นหาเส้นทางในเครือข่ายที่มีพลังงานต่ำและมีอัตราการสูญหายของข้อมูลสูงในการใช้งานภายในอาคาร
 9. การค้นหาเส้นทางอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับหุ่นยนต์เคลื่อนที่
 10. การศึกษาการตรวจจับใบหน้าอย่างรวดเร็วและถูกต้องในวิดีโอที่มีความซับซ้อนสูง
 11. การพัฒนาแบบจำลองและวิเคราะห์พฤติกรรมการขับรถโดยแบบจำลองการขับรถ
 12. ระบบควบคุมการทำงานร่วมกันโดยใช้ท่าทางของมือ
 13. การตรวจจับเหตุการณ์ที่ผิดปกติของผู้ป่วย
 14. ระบบจำลองขั้นตอนการทำอาหาร
 15. พัฒนาเกม 3 มิติ มุมมองบุคคลที่หนี่ง ด้วยโปรแกรมอันเรียลเอนจิ้น 4
 16. ระบบจำลองลักษณะภูมิประเทศแบบโต้ตอบได้โดยใช้กระบะทราย เพื่อเป็นสื่อประกอบการสอนวิชาภูมิศาสตร์
 17. การควบคุมคอมพิวเตอร์อนิเมชั่นโดยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
 18. เว็บแอปพลิเคชันฐานข้อมูลรวมสมุนไพรไทยเพื่อการศึกษาและสืบค้นสำหรับบุคคลทั่วไป
 19. ระบบจำลองการปั่นจักรยานด้วยเทคโนโลยีความจริงเสมือน
 20. การทดลองเกี่ยวกับการปลูกผักไฮโดรโปรนิคในน้ำนิ่ง
 21. โปรแกรมซุ้มถ่ายภาพที่มีแสงเงาเหมือนจริงด้วยเทคโนโลยีความจริงตกแต่ง
 22. ระบบจัดสอบอิเล็กทรอนิกส์
 23. ระบบแจ้งเตือนเกมส์ลดราคา
 24. ระบบวิเคราะห์และควบคุมออกซิเจนละลายในน้ำสำหรับการเลี้ยงปลานิล
 25. รถเข็นสินค้่าสำหรับตรวจสอบและคำนวณราคา
 26. อุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับจักรยาน
 27. ระบบดูแลต้นไม้ผ่านเว็ปแอพพลิเคชั่นสำหรับไม้กระถาง
 28. ระบบปรับแต่งช่วงความถี่เสียงแบบไร้สายโดยใช้ Aida DSP
 29. ระบบการให้บริการ Internet of Things โดย MQTT Protocol
 30. ระบบวิเคราะห์การใช้งานและควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ
 31. การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของการค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์
 32. ปัจจัยที่ส่งผลให้การทำธุรกรรมบนอุปกรณ์พกพาประสบผลสำเร็จ:กรณีศึกษานักศึกษาปริญญาตรี 
 33. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับการใช้งานธนาคารบนโทรศัพท์เคลื่อนที่
 34. การตรวจจับคนเข้าและออกโดยการเฝ้าติดตาม
 35. ระบบแผนที่นำทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยเออาร์
 36. การศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายเฉพาะกิจเคลื่อนที่
 37. กลไกเกตเวย์สำหรับการเชื่อมต่อเครื่อข่ายเฉพาะกิจสมาร์ทโฟนกับอินเตอร์เน็ต
 38. ระบบฝึกฝนการผันวรรณยุกต์ภาษาไทยโดยเทคนิคการรู้จำเสียง
 39. แอพพลิเคชันตรวจสอบส่วนประกอบอาหารบนฉลากภาษาญี่ปุ่นด้วยเทคนิคการรู้จำภาพ
 40. เว็บแอพพลิเคชั่นสนับสนุนสื่อการสอนเล่นหมากรุกสากล ไทย จีน
 41. ระบบป้อนข้อมูลภาษาไทยด้วยตัวอักษรโรมัน
 42. โคออพคิท – โปรแกรมเครื่องมือช่วยจัดการโครงงานและติดตามความคืบหน้าสำหรับโครงการสหกิจศึกษา: กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. 
 43. วิ่งไหนดี: แอพพลิเคชั่นแจ้งเตือนและฝึกซ้อมการวิ่งมาราธอน
 44. แอปพลิเคชันส่งประกาศแบบเสียงไปเป็นข้อความตัวหนังสือตามสถานที่สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
 45. การพัฒนาระบบกระดาษแชร์ข้อมูลสรุปโดยราบแบบกึ่งอัตโนมัติ
 46. โมเม้นท์สตอรี่:แอปพลิเคชั่นสมุดรูปอวยพรดิจิทัลแบบปฏิสัมพันธ์สำหรับงานพิเศษ
 47. การจัดการห้องเรียนสำหรับการเขียนโปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 48. ระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา
 49. เว็บไซต์เพื่อจัดการแหล่งเก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆ
 50. ระบบตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสำหรับสำนักทะเบียนและประมวลผล สจล.
 51. คลังข้อมูลสำหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบอาปาเช่ฮาดูป

Joint Seminar on Computational Intelligence

Joint Seminar on Computational Intelligence

IEEE Computational Intelligence Society Thailand Chapter ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดงานสัมมนาวิชาการทางด้านปัญญาเชิงคำนวณ (Joint Seminar on Computational Intelligence) เพื่อรวมกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ทางด้านปัญญาเชิงคำนวณในประเทศไทย มาร่วมกันแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักวิจัยและนักศึกษา นอกจากนี้ถือเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยอีกด้วย
 
วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559
สถานที่: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ค่าลงทะเบียน: ฟรี
ลงทะเบียนได้ที่ :  http://goo.gl/forms/nfkxbvIMoL
 
*สำหรับนักวิจัยหรือนักศึกษาที่ต้องการนำเสนอผลงาน สามารถส่งบทคัดย่อ (เป็นภาษาอังกฤษ) ในความยาวไม่เกิน 300 คำ ภายในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ http://goo.gl/forms/nfkxbvIMoL
 
 

Keynote Speakers:

1) Dr. Virach Sornlertlamvanich, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat University, Thailand — “Three NLP Key Challenges in Big Data”

2) Prof. Dr. Herwig Unger, Fern University in Hagen, Germany — “Supporting Web Searches by Intelligent Local Agents”

ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ ART X TECHNOLOGY

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Art X Technology: Interdisciplinary research practice in Tsinghua University”  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ ห้อง M04 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. สำหรับการบรรยายครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Associate ProfessorHaipeng Mi จาก Tsinghua University, Beijing, China เป็นวิทยากร ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่: คุณนุชรี โทร. 0 27237425-7 Email: nucharee@it.kmitl.ac.thหรือลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่ คลิ๊กเพื่อลงทะเบียน

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะไอทีลาดกระบังและวันมาฆบูชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ประจำปี  2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ  ห้องประชุมใหญ่ของคณะ ในโอกาสนี้ทางคณะได้กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปเนื่องในวันมาฆบูชา ณ บริเวณโถงคณะ ในเวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ Designing Smart Environments

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ “Designing Smart Environments: Systems and Challenges” โดยวิทยากรจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น Prof. Masanori Sugimoto ในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น. – 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่ง (ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มี.ค. 2557) ได้ที่ โทร.0 2723 4925-7 อีเมล nutcharee@it.kmitl.ac.th 

IT LADKRABANG OPEN HOUSE 2013


กลับมาอีกครั้งกับงาน…เปิดบ้านไอทีลาดกระบัง ครั้งที่ 7 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ที่จะเปิดให้เห็นตัวตนคนไอที 

ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์พิเศษกับ Windows 8 dev camp on campus @KMITL

Windows 8 dev camp on campus @KMITL เป็นกิจกรรมที่จัดโดย Microsoft Innovation Center ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดการอบรมการพัฒนา Modern Application ในรูปแบบ Windows 8 Style บนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Microsoft นั่นก็คือ Microsoft Windows 8 ซึ่งพึ่งเปิดตัวไปในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสามารถใหม่ๆ ของระบบปฏิบัติการ Windows 8
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาแอพพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Windows 8
3. เพื่อให้นักศึกษาได้พบปะกับผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีของ Windows 8 เหมือนๆ กัน ทำให้เกิดสังคมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับนักศึกษาสามารถนำไปแข่งขันในตลาดแรงงานได้ในอนาคต
5. เพื่อเป็นการผลิตนักพัฒนาแอพพลิเคชันบน Windows 8 ให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ซึ่งมีความต้องการสูง
6. เพื่อสร้างสังคมนักพัฒนาซอฟท์แวร์ (Developer Community) ภายในมหาวิทยาลัย
 

VDO แนะนำคณะไอทีลาดกระบัง

ขณะนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดทำ VDO แนะนำคณะใน version ใหม่ โดยสามารถเข้าไปชมกันได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=ef_O91MHRb0&feature=youtu.be

ROAD SHOW แนะแนวการศึกษาต่อด้านไอซีทีและวิศวกรรมศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์

หากคุณกำลังวางแผนการศึกษาต่อทางด้านไอทีและวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ควรพลาดงานนี้…

กิจกรรม Road Show จากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) ประเทศสิงคโปร์ กับการแนะแนวการศึกษาต่อในหลายหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทำแบบทดสอบเพื่อประกอบการพิจารณารับเข้าและให้ทุนการศึกษา (ผลการทดสอบสามารถใช้แทนคะแนนสอบ GRE และ TOEFL ได้เลย) พบกันในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุม 529 ชั้น 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 13.30 น. (ในส่วนของการทำแบบทดสอบ เริ่มเวลา 15:30 – 17:30 น.)