ปริญญาตรี

รับตรงร่วมกัน

divider

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรที่เปิดรับ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปิดรับจำนวน 100 คน
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA) เปิดรับจำนวน 15 คน
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology : BIT) หลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปิดรับจำนวน 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่
    น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://mytcas.com/ 17 – 27 เมษายน 2563
คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT (ดูรายละเอียดวิธีการคัดเลือกด้านล่าง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 8 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ 12 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 17 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด20 พฤษภาคม  2563
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกเพื่อดูรายละเอียด และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 25 – 28 พฤษภาคม 2563

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

วิธีการคัดเลือก

  1. คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

    ค่าน้ำหนัก (%)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GAT
ความถนัดทั่วไป
PAT 1
คณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 60
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 40 60
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 60

2. การสอบสัมภาษณ์

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

เป็นผู้ได้คะแนนรวม GAT และ PAT1 สูงสุด 3 อันดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อของทุกประเภทการรับเข้า จำนวน 3 ทุน (ทั้งนี้นักศึกษาที่ต้องการได้รับการพิจารณาทุนการศึกษาจะต้องยื่นเอกสารคะแนน GAT และ PAT1 ของการสอบในปี 1/2561  ซึ่งผู้มีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนการศึกษา ต้องรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดการก่อน และคณะจะคืนเงินภายหลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา)

เงื่อนไขการรับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายเฉพาะปีการศึกษาแรก (1 ปีการศึกษา) โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ผู้ได้รับทุนจะต้องได้ผลการเรียนประจำภาคการศึกษา (GPS) ในภาคปีการศึกษาที่แล้วไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

2. มีความประพฤติดีไม่ฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4939

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูประกาศการรับสมัคร