ปริญญาตรี

รับตรงร่วมกัน

divider

TCAS รอบ 3 : รับตรงร่วมกัน

หลักสูตรที่เปิดรับ

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปิดรับจำนวน 100 คน
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA) เปิดรับจำนวน 20 คน
  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology : BIT) หลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปิดรับจำนวน 15 คน

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

  1. ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่
    น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) http://mytcas.com/ 17 – 27 เมษายน 2563
คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT (ดูรายละเอียดวิธีการคัดเลือกด้านล่าง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 8 พฤษภาคม 2563
สอบสัมภาษณ์ ยกเลิก
ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 8 – 9 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)17 พฤษภาคม 2563
ผู้ยืนยันสิทธิ์แล้วขอสละสิทธิ์ ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 17 – 18 พฤษภาคม 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า คลิกเพื่อดูรายละเอียด20 พฤษภาคม  2563
รายงานตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกเพื่อดูรายละเอียด และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาในสถาบันฯ 25 – 28 พฤษภาคม 2563

วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 17 – 27 เมษายน 2563

วิธีการคัดเลือก

  1. คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
  • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2563 เท่านั้น  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2563
  • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT  ที่มีอายุไม่เกิน  2 ปี นับจากวันสอบ  โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

    ค่าน้ำหนัก (%)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GAT
ความถนัดทั่วไป
PAT 1
คณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 60
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 40 60
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 40 60

2. การสอบสัมภาษณ์

ยกเลิก

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4937 และ 0 2723 4943

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ดูประกาศการรับสมัคร