ปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

divider

ทุนการศึกษาประเภทต่างๆ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

1.ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น(สำหรับนักศึกษาไทย)

การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 4 ปี

2.ทุนโควตานักเรียนเรียนดี

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา  
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน และ
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และ นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

3. ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน และ
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา

จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

หรือ
3. นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 – 45 ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติของ สอวน. ใน  5 สาขาวิชาดังนี้คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ฟิสิกส์และชีววิทยา
การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก

4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท. หรือได้สิทธิไม่ต้องสอบแข่งขันรอบที่ 1 ของ สสวท.
การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในปีแรก

5. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันรอบที่ 2 ของ สสวท.
การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 4 ปี

ในช่วงระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษาที่ได้ระบุในข้อ 3 – 5  นักศึกษาจะต้องได้ คะแนนเฉลี่ยประจำภาคการศึกษา (GPS)
และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.25 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในภาคเรียนถัดไป
(ที่อยู่ในช่วงที่ระบุในข้อ 3-5)

4. ทุนโควตาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา   
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และนักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

5. ทุนโควตาโครงการนักเรียนช้างเผือก

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา

จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และ นักศึกษาที่ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

6. ทุนโควตาโครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันไม่ต่ำกว่า 350 คะแนน
2. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบ GAT และ PAT1 รวมกันสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อประเภทโควตา จำนวน 3 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา

จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และ นักศึกษาที่ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

7. ทุนรับตรง (คณะจัดสอบเอง)

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา
1. ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบข้อเขียนสูงสุด 3 ลำดับแรกของผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทรับตรง จำนวน 3 ทุน และ
2. คะแนนสอบสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ทุน คะแนนสอบสูงสุดวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ทุน

การได้รับทุนการศึกษา
จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ 32,000 บาท ในปีแรก
และ นักศึกษาที่ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ในภาคการศึกษาที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.25
จึงได้รับทุนการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2

8.ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประเภทอื่นๆ ที่น่าสนใจ มีดังนี้

  1. ทุนเรียนดีอันดับหนึ่ง  นักศึกษาที่ได้ผลการเรียนอันดับ 1 จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ
  2. ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ 
  3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์

    รายละเอียดเกี่ยวกับทุนต่างๆ ให้ติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น M  ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา