ปริญญาตรี

ทุนการศึกษา

divider

ทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี [New]

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทั้ง 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

ประเภททุนที่เปิดรับ

 • ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น  

 • ทุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม 

 • ทุนโควตาโครงการนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนที่ งานบริการการศึกษา ชั้นM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เบอร์ติดต่อ 0-2723-4937 และ 0-2723-4943
 2. สมัครทางอิเมล์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งมาที่ E-mail :atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)
 3. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมทั้งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563)

** ให้ผู้สมัครแนบผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ตามประเภททุนที่ตนเองสมัครมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา **

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

ประเภททุนที่เปิดรับ

   ทุนนักเรียนที่มีคะแนนสอบเข้าดีเด่น  

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

 1. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนที่ งานบริการการศึกษา ชั้นM คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เบอร์ติดต่อ 0-2723-4937 และ 0-2723-4943
 2. สมัครทางอิเมล์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมแนบเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนส่งมาที่ E-mail :atcharaphorn@it.kmitl.ac.th (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563 พร้อมชื่อ-สกุล ผู้สมัครขอรับทุน”)
 3. สมัครทางไปรษณีย์ ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย พร้อมทั้งเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนมาที่ งานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 (ระบุเรื่อง”ขอสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563)

** ให้ผู้สมัครแนบผลงาน หรือรางวัลที่ได้รับ ตามประเภททุนที่ตนเองสมัครมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร เพื่อใช้ในการพิจารณาคุณสมบัติการขอรับทุนการศึกษา **

**ผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 4 ปี **

———————————————————————————————————————————————————————————–

ทุนสำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

1.ทุนเรียนดีอันดับหนึ่ง

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
 2. ได้คะแนนเฉลี่ยในภาคการศึกษาที่แล้ว สูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นปี
 3. เป็นนักศึกษาที่กำลังลงทะเบียน และไม่เคยลาพักการศึกษา (หากเคยให้กรรมพิจารณาทุนการศึกษาเป็นผู้พิจารณา)
 4. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา ไม่เคยสอบตก หรือไม่เคยศึกษาซ้ำวิชาใด

การได้รับทุนการศึกษา

 1. จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุนต่อภาคการศึกษา

2.ทุนเรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา  

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

 1. จำนวนเงินทุนไม่เกิน 10,000 บาท/ทุน
 2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุนต่อภาคการศึกษา

3. ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ลงทะเบียนเรียน และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
 2. ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

 1. จำนวนเงินทุนไม่เกิน 5,000 บาท/ทุน
 2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุนต่อภาคการศึกษา

4. ทุนสร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา   

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกชั้นปี
 2. มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะและสถาบัน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

 1. จำนวนเงินทุนไม่เกิน 5,000 บาท/ทุน
 2. ทุนประเภทนี้มีระยะเวลาการให้ทุนต่อภาคการศึกษา

5. ทุนนักศึกษาผู้มีผลงานนวัตกรรม

คุณสมบัติผู้ได้รับทุนการศึกษา

 1. เป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีทุกชั้นปี
 2. มีความสามารถ หรือมีผลงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่คณะกำหนด
 3. มีความประพฤติดี ไม่เคยฝ่าฝืนวินัยนักศึกษา

การได้รับทุนการศึกษา

 1. ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย
 2. มีระยะเวลาการให้ทุนไม่เกิน 1 ปีการศึกษา
 3. จัดสรรทุนให้ไม่เกิน 10 ทุน / ปีการศึกษา

รายละเอียดเกี่ยวกับทุนต่างๆ ให้ติดต่อได้ที่ งานกิจการนักศึกษา ชั้น M  ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ