ปริญญาตรี

Admission

divider

TCAS : Admission  

1. หลักสูตรที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) เปิดรับจำนวน 105 คน
 • สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ( Data Science and Business Analytics : DSBA) เปิดรับจำนวน 15 คน
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology : BIT) หลักสูตรนานาชาติ (International Program) เปิดรับจำนวน 20 คน

2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 • ผู้สมัครเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า เฉพาะสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร General Education Development (GED)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 5 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าไม่
  น้อยกว่า 2.50 (กรณีสำเร็จการศึกษาแล้วใช้ 6 ภาคการศึกษา)

3. กำหนดการรับสมัคร

รายละเอียด กำหนดการ
รับสมัครทางเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) วันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565
ไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT (ดูรายละเอียดจากข้อ 5 วิธีการคัดเลือก)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผ่านระบบที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ครั้งที่ 2 วันที่ 24 พฤษภาคม 2565
สอบสัมภาษณ์ ไม่มีสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติเรื่องการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษายืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบัน ฯ
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/#/
วันที่ 8-14 มิถุนายน 2565

4. วิธีการรับสมัคร

สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเวปไซต์ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ระหว่างวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565

5. วิธีการคัดเลือก

 1. คัดเลือกจากคะแนน GAT และ PAT  ตามเกณฑ์ของคณะกำหนด
 • ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 เท่านั้น โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2565
 • ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ โดยจะนำผลคะแนนสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาการคัดเลือก

องค์ประกอบวิชาและค่าน้ำหนักของแต่ละสาขาวิชา

    ค่าน้ำหนัก (%)  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต GAT
ความถนัดทั่วไป
PAT 1
คณิตศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 50 50
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 50 50
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 50 50

2. การสอบสัมภาษณ์

 • ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม

โทร. 0 2723 4943 -4941 หรือ 086 904 1119