เด็กไอทีลาดกระบังคว้ารางวัล Undergraduate Thesis Award

ผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับรางวัล Undergraduate Thesis Award การประกวดผลงานด้านนวัตกรรม ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี “IST – FR 2019: Gateway to Informatics Research at EECi” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี

ผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ มีชื่อว่า “CowXNet” ซึ่งเป็นระบบในการตรวจจับพฤติกรรมการเป็นสัดของวัวจากวิดีโอที่ได้ทำการบันทึกไว้  โดยระบบมีการประยุกต์ใช้เทคนิคทางด้าน Machine Learning มาวิเคราะห์พฤติกรรมของวัว สำหรับโปรเจคนี้เป็นผลงานของนายธนวัฒน์ หลอดแก้ว และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติ์สุชาต พสุภา (อาจารย์ที่ปรึกษา)

สำหรับผลงาน “CowXNet” นอกจากจะได้รับรางวัล Undergraduate Thesis Award แล้ว ยังได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในงานประชุมวิชาการ The 26th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP) อีกด้วย ภายใต้ผลงานวิจัยเรื่อง “A New Approach to Automatic Heat Detection of Cattle in Video”

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานที่สะท้อนถึงความตั้งใจของคณะไอทีลาดกระบัง กับการสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาของได้ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป