Best Paper Award จากงาน IC2IT2018

Combining Multiple Features for Product Categorisation by Multiple Kernel Learning ผลงานของนายชนวีร์ ชวาลธาดา นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิติ์สุชาต พสุภา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัล Best Paper Award จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 14th International Conference on Computing and Information Technology (IC2IT2018) ที่จัดขึ้นโดย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการ ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและการทำเหมืองข้อมูล เพื่อปรับใช้ในเชิงธุรกิจ การสื่อสาร และภาษา ให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดกับลูกค้าและผู้ใช้งานในอนาคต สำหรับการประชุมวิชาการนี้จัดไปเมื่อระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่