รองชนะเลิศสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ EPUB3

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จากการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหนังสือ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ และเพื่อส่งเสริมการบูรณาการการเรียนรู้โดยนำหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้นี้ไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560

โดยงานในครั้งนี้ทีมนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง โลก โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโครงสร้างโลก โลกและการเปลี่ยนแปลง ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา และธรณีประวัติ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเป็นสื่อที่สามารถช่วยอำนวยความสะดวกต่อผู้พิการทางสายตาได้ด้วย สำหรับทีมนักศึกษาคณไอทีที่คว้ารางวัล ประกอบด้วย นางสาวปวริศา ทองเงิน นางสาวธนาภา ธำรงธัญวงศ์ และนางสาวธนัญญา ธำรงธัญวงศ์ โดยมี ผศ.ดร. ธนิศา นุ่มนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา