อาจารย์ประจำคณะฯ ได้รับแต่งตั้ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล รองผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลดิจิทัลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และบุคลากรสายวิชาการ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. ในการได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565