รางวัลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award)

นักศึกษาและอาจารย์ประจำคณะไอทีลาดกระบัง ประกอบด้วย นายชาญฤทธิ์ ด่านรัชดากร  และ  รศ.ดร. โชติพัชร์ ภรณวลัย คว้ารางวัล งานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) ในสาขา Communication Systems ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  12th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015) จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต,  สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย (ECTI Association  ณ ห้อง Leelawadee Ball Room โรงแรม โนโวเทล หัวหิน-ชะอำ  รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558ที่ผ่านมา  มีวุตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รวมไปถึงนำเสนองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยที่เนื้อหาจะอยู่ในหมวดหมู่ของ วิศวกรรมศาสตร์, คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ