หลักสูตรจาวา MMJT

divider

หลักการ

หลักสูตร Mini Master of Java Technology เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีจาวา และมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้งานได้จริงในองค์กรขนาดใหญ่ได้ นอกจากนี้ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานในบริษัททางด้านซอฟต์แวร์หรือหน่วยงานไอทีชั้นนำของประเทศพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมประสบการณ์จริงอีกทางหนึ่งด้วย

หลักสูตรอบรม

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นวิชาได้ทั้งสิ้น 4 วิชาดังนี้

วิชาที่ 1 Java101: Intermediate JAVA Programming Language

 • Basic of Java Programming Language
 • Syntax and Expression
 • Control Structures
 • Class Design
 • Building Graphical User Interface
 • Event Handling
 • Arrays and Collection
 • Exception Handling
 • Java Applet
 • Input/Output Classes
 • Threads

วิชาที่ 2 Java201: Java Web Programming for Web 2.0

 • Servlet Basics
 • Cookie, Session Tracking, Servlet Filter, Servlet Listener
 • Java Database Connectivity (JDBC)
 • Java Server Pages (JSP)
 • EL, JSTL and Custom Tags
 • Struts and JSF Framework
 • Web 2.0 & AJAX

วิชาที่ 3 Java301: EJB 3.0 and Google App Engines Programming

 • EJB 3.0 Overview
 • Session Beans
 • Java Persistent API
 • JMS and Message Driven Beans
 • EJB Security & Transaction
 • Introduction to Google App Engine
 • Datastore in Google App Engines using JPA
 • Google Web Toolkit Framework

วิชาที่ 4 Java401: Java Web Services, Service-Oriented Architecture & Basic Android

 • Web Services Overview
 • SOAP/REST, WSDL and UDDI
 • Web Services support over Java EE
 • JAXP, JAXB, JAX-RPC, JAX-WS and JAX-RS
 • Web Services security
 • Introduction to SOA
 • Business Process using BPEL
 • Web Services Programming on Social Network; Twiiter & Facebook
 • Introduction to Android
 • Building Android Application calling Web Services

วิทยากร

คณาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาหรือเทียบเท่า ที่สนใจเพิ่มพูนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจาวา และต้องมี ความรู้พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นอย่างดี

ระยะเวลาและสถานที่อบรม

ระหว่าง วันที่ 12 พฤษภาคม 2555 ถึง 23 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 132 ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ศูนย์การศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ค่าลงทะเบียนอบรม

N/A

หลักฐานในการสมัคร

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
 2. สำเนาหนังสือรับรองการศึกษา
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

วิธีการสมัครและชำระเงิน

 1. สมัครและชำระเงินสดด้วยตนเอง ณ ชั้น 6 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.) – ดาวน์โหลด ใบสมัคร
 2. สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยกรอกรายละเอียดลงใน แบบฟอร์ม และโอนเงินค่าลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่ได้เลือกไว้ เข้าบัญชี ออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร เลขที่ บัญชี 088-2-246563 ชื่อบัญชี “โครงการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล.” และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ทางโทรสาร หรือ ทาง e-mail

การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะได้รับชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว แต่ต้องการขอยกเลิกการอบรม จะต้องแจ้งขภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 โดยคณะฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้ 70% หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวจะไม่สามารถขอยกเลิกการอบรมได้

ติดต่อสอบถาม

คุณนุชรี โทร. 0 2723 4927 , 0 2723 4925 หรือ มือถือ: 08 9699 7880 แฟกซ์: 0 2723 4910 ในวันและเวลาราชการ

E-mail: nutcharee@it.kmitl.ac.th