โครงการประกวดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (IT Ladkrabang Young Innovator Award 2022)

divider

ขอเชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4 ร่วมส่งและนำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการสมัคร

  1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ เพื่อกรอกรายละเอียดโครงการ [Click Download แบบฟอร์ม]
  2. ทำการสมัครและส่งแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ [Click เพื่อสมัคร] *ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565
  3. จัดทำโปสเตอร์ขนาด A2 เพื่อแสดงรายละเอียดโครงการ [Click Download Poster Template]
  4. ส่งโปสเตอร์แสดงรายละเอียดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ [Click เพื่อส่งโปสเตอร์] *ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565

ข้อกำหนดในการเสนอผลงานเข้าประกวด

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 4
  2. ผลงานที่ส่งประกวด ต้องเป็นผลงานที่พัฒนาจากนักศึกษาได้ไม่เกิน 2 คน
  3. ผู้ประกวดต้องส่งผลงานตามแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง 3 แขนงวิชา ประกอบด้วย แขนงวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) แขนงวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายและระบบ (Network and System Technology) และแขนงวิชาการพัฒนาสื่อประสมและเกม (Multimedia and Game Development) *โดยเลือกส่งประกวดได้เพียงแขนงใดแขนงหนึ่งเท่านั้น
  4. ผู้ประกวดต้องส่งโปสเตอร์แสดงรายละเอียดโครงการ ขนาด A2 จำนวน 1 แผ่น / ผลงาน
  5. ผู้ประกวดต้องนำเสนอโครงการ พร้อมเดโม (Demo) ผลงานเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที

เกณฑ์การให้คะแนน

คุณภาพของโครงการ 30%
ความคิดสร้างสรรค์ 30%
การนำไปใช้ประโยชน์ 20%
สื่อและการนำเสนอ 20%

ระยะเวลาและขั้นตอนการประกวด

ส่งใบสมัครและรายละเอียดโครงการ: 1 – 10 มิถุนายน 2565
ส่งโปสเตอร์: 13 มิถุนายน 2565
ประกาศตารางนำเสนอ: 14 มิถุนายน 2565
นำเสนอผลงานพร้อมโปสเตอร์: 15 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการแข่งขัน: 16 มิถุนายน 2565

รางวัล

รางวัลที่ 1 แขนงวิชาละ 1 รางวัล จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท
รางวัลที่ 2 แขนงวิชาละ 2 รางวัล จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท
รางวัลที่ 3 แขนงวิชาละ 2 รางวัล จำนวน 6 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ: นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ต้องเตรียมหลักฐานสำเนาบัญชีธนาคาร (ชื่อบัญชีผู้ได้รับรางวัล) และสำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยติดต่องานบริการการศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. เพื่อลงนามรับเงินรางวัล

สอบถามข้อมูล โทร. 080 172 5376 (ในวันและเวลาราชการ)
อีเมล: supannada@it.kmitl.ac.th (ดร.สุพัณณดา) และ kamonnat@it.kmitl.ac.th (คุณกมนนัทธ์)